Főoldal
Hogyan működik
Küldetések
GYIK
Ajándékba
Kapcsolat
HU
(CHANGE LANGUAGE)
Select language:

Hungarian
English
Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2019. április 1. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ”ÁSZF”) határozza meg az APX Soft Betéti Társaság (székhely: 1033 Budapest, Hévizi utca 6/C., Cg.01-06-787210; Adószám: 24733814-1-41; a továbbiakban: "Szolgáltató") tulajdonában álló, és általa üzemeltetett domainen elérhető weboldal (továbbiakban: ”Weboldal”) felhasználása valamint a Weboldalon történő vásárlás és a Szolgáltató szellemi tulajdonát képző Landventure elnevezésű szabadtéri rejtvényfejtő játékban (továbbiakban: "Játék") történő részvétel feltételeit.

 1. Az ÁSZF kötelező ereje

  1. A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással, a Játékban való részvétellel Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére, a Játékban való részvételre.

  2. Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás vagy az új ÁSZF hatályba lépésének napja – ellenkező kikötés hiányában - az a nap, amelyen a módosított ÁSZF kihelyezésre kerül a Weboldalon.

 2. A szerződés létrejötte, tárgya

  1. Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe vagy a Játékban részt vesz (továbbiakban: ”Felhasználó”). A Weboldalt kiskorúak kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával használhatják.

  2. A jelen ÁSZF szerinti szerződés – a jelen ÁSZF ellenkező kikötése hiányában – a Szolgáltató és Felhasználó között jön létre akkor, amikor Felhasználó igénybe veszi Szolgáltató szolgáltatását. A Játék megvásárlása esetén a szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződés a Díj megfizetésével válik hatályossá.

  3. Szolgáltató elsődlegesen saját fejlesztésében elkészített, szabadtéren játszható, a Weboldalon részletezett rejtvényfejtő játék(ok)hoz, küldetésekhez (a Játékhoz) biztosít hozzáférést a Felhasználók számára, a Felhasználó a hozzáférésre tekintettel pedig díjat fizet. Szolgáltató a hozzáférést a Díj megfizetését követően belépést engedő kód (továbbiakban: "Kód"), Felhasználó által előzetesen megadott e-mail címre történő megküldéssel biztosítja. A Szolgáltató emellett más, a Weboldal szerinti szolgáltatásokat kínál (továbbiakban a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatás egységesen: "Szolgáltatás", Felhasználó által a Szolgáltatás ellenértékeként fizetendő díj(ak) a továbbiakban egységesen: "Díj").

  4. Szolgáltató vállalja, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz, így többek között az egyes Játékok lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről Felhasználókat tájékoztatja.

  5. Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Amennyiben Ön mint Felhasználó a magyar nyelvű ÁSZF idegen nyelvű fordítását olvassa, úgy felhívjuk figyelmét, hogy az idegen nyelvű fordítás és a magyar nyelvű szövegezés közötti ellentmondás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

  6. A Felhasználókkal megkötött szerződéseket Szolgáltató nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 3. A Weboldal működése

  1. A Weboldal működtetését Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató Weboldalon elsősorban saját fejlesztésű szolgáltatásait teszi elérhetővé a Felhasználók számára. A Weboldalon az adott Játék, illetve igénybe vehető egyéb szolgáltatások tartalmának részletes leírását és az igénybevétel feltételeit az adott szolgáltatásra vonatkozó indikatív ajánlat (továbbiakban: ”Ajánlat”) tartalmazza. Ajánlatot kizárólag Felhasználó fogadhat el.

  2. Felhasználó a Díjat a jelen ÁSZF szerinti fizetési módok útján teljesítheti. A Díj megfizetést követően, amint Szolgáltató bankja vagy az internetes fizetést lebonyolító szolgáltató hitelt érdemlően jelzi a fizetés sikerességét, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a jóváírástól számított 1 munkanapon belül, - a Felhasználó által előzesen megadott e-mail címre megküldi a Kódot megvásárló Felhasználó részére az adott Játékhoz tartozó belépési kódot.

  3. Amennyiben Felhasználó a Kód vételárának megfizetésétől számított 5 (öt) napon belül nem kapná meg a Kódot e-mailben, úgy köteles ezt Szolgáltató ügyfélszolgálatán haladéktalanul írásban jelezni.

 4. Regisztráció

  1. A Weboldal és a Játék regisztráció nélkül is használható: azonban a felhasználói élmény növelését jelenti, amennyiben Felhasználó a Weboldalon regisztrál.

  2. A regisztráció a Weboldalon található „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva történik: Felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós email címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti és aktiválja a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

 5. Szolgáltatások megvétele

  1. A Weboldalon (Ajánlatban) megadott szolgáltatási árak minden esetben Felhasználó által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva.

  2. Amennyiben Felhasználó valamely Szolgáltatás meg kívánja vásárolni, úgy a „MEGVESZEM" gombra kattintással vásárolhatja meg a Szolgáltatást, bankkártyás fizetés útján vagy PayPal felhasználásával az alábbiak szerint:

   1. a "MEGVESZEM” gombra kattintást követően Felhasználót a bankkártyás fizetést biztosító vagy Paypal fizetést biztosító szolgáltató weboldalára irányítjuk át, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.

   2. Amennyiben a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követő 3. napon a Felhasználó által megvásárolni kívánt Szolgáltatás Díja nem érkezik meg Szolgáltató bankszámlájára, akkor Szolgáltató úgy tekintheti, hogy Felhasználó elállt a vásárlási szándékától. Ebben az esetben Szolgáltató Felhasználó megrendelését törölheti. Amennyiben a Díj a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követő 3. napot követően érkezik be Szolgáltató bankszámlájára, úgy ezt a befizetés beazonosítását követően visszautalhatja arra a bankszámlára, ahonnan a befizetés érkezett vagy úgy tekintheti, hogy a Felhasználó vásárlási szándéka még fennáll, és a szerződés közöttük létrejött. Felhasználó, köteles Szolgáltató Ügyfélszolgálatának jelezni, hogy nem kapta meg a Kódot. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben e bejelentését az adott Kód érvényességi idején túl teszi meg, úgy a Kódra igényt már nem tarthat.

   3. Amennyiben a Díj visszafizetésére sor kerül, úgy Szolgáltató a beazonosítást követően, az általa ismert felhasználói bankszámlaszámra teljesíti a visszafizetést. Egyebekben a visszafizetés sikerességéért nem felel.

   4. Amennyiben a regisztráció vagy a megrendelés során Felhasználó hibás adatot adott meg (félreklikkelés), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a böngésző „vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat. A regisztrációkor megadott adatokat a személyes felületen bármikor javíthatja. Amennyiben egy már leadott és véglegesített megrendelés leadását követően észleli Felhasználó a hibát (pl. tévedés a megvásárolni kívánt Játék típusában, stb.), úgy Felhasználó köteles haladéktalanul, még a Szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a Kód érvényességi idejét megelőző 2. munkanapig Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulni. Felhasználó késedelméből eredő károkért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

  3. Szolgáltató köteles Felhasználó által megfizetett Díj jóváírását Felhasználó felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni.  

  4. A Szolgáltató nem felel a foglalás során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

 6. Játék

  1. Szolgáltató rögzíti, hogy Weboldalon elsődlegesen a Szolgáltató által fejlesztett, korábban hivatkozott, elsősorban szabadtéren játszható rejtvényfejtő Játékokhoz biztosít hozzáférést, az egyedi játékok elnevezése "Küldetés".

  2. Felhasználó a Játékban történő részvétellel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Küldetések szabadtéren, gyalogosan teljesíthetőek, és Szolgáltató nem gondoskodik a helyszínen ellátásról, illetve közlekedésről.

  3. A hozzáféréshez – az adott Küldetésnél feltüntetett eltérő kikötés hiányában – applikáció letöltésére nincs szükség.

  4. A Küldetések során adott feladványokat egy-egy meghatározott földrajzi ponton szükséges teljesíteni. A Játék teljesítéséhez szükséges Felhasználó által teljesítendő minimum távolság az adott Küldetésnél feltüntetésre kerül.

  5. A Játékok időtartama változó, függ a Felhasználó gyorsaságától is. A Szolgáltató által megbecsült minimum teljesítési idő az adott Küldetésnél feltüntetésre került.

  6. A megvásárolt Kód – a Weboldalon szereplő eltérő kikötés hiányában – a Díj megfizetésétől számított 1 (egy) évig használható fel. Az érvényességi idő lejártát követően a Kód nem használható fel.

  7. A Játékban mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt.

  8. A Felhasználónak a Játék teljes időtartama alatt rendelkeznie kell legalább egy darab feltöltött működőképes okostelefonnal, és megfelelő mobilinternettel.

  9. Felhasználó a Játékban való részvétellel elfogadja, hogy a Küldetés során – Szolgáltatón kívül álló okból, pl.: térrendezés, felújítást, stb. – egyes feladványok teljesítése eseti jelleggel nem lehetséges. Ebben az esetben Felhasználó a Játék leírása szerint továbbléphet, a Játék folytatható.  Felhasználó elfogadja, hogy ebben az esetben Szolgáltatóval szemben igényt, követelést nem jogosult érvényesíteni.

 7. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

  1. Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával köteles eljárni.

  2. Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató valamennyi olyan káráért, amelyet Szolgáltatónak a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

  3. Felhasználó Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Szolgáltató felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze, promóciós célokból felhasználja.

  4. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut bármilyen, Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult – többek között - Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

  5. Tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Szolgáltató jogosult Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

  6. Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

  7. Amennyiben Felhasználó e-mail fiókját feltörik, köteles erről Szolgáltató e-mailben értesíteni, megjelölve a jogosulatlan hozzáféréssel érintett Kód azonosító adatait. Szolgáltató az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanuk gondoskodik a Kódhoz kapcsolódó hozzáférés letiltásáról. Amennyiben a Szolgáltató értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Kódot harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Kódot Szolgáltató érvényteleníti és másik Kódot biztosít Felhasználó részére. Amennyiben a jogosulatlanul megszerzett Kódot Szolgáltató értesítése előtt már felhasználták, úgy Felhasználó kártalanításra vagy kártérítésre Szolgáltató -ótól nem tarthat igényt.

 8. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

  1. Szolgáltató adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.landventure.hu/adatkezelesi

  1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az APX Soft Bt. (székhelye: 1033 Budapest, Hévizi utca 6/C., Cg.01-06-787210; Adószám: 24733814-1-41) adatkezelő által a www.landventure.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

  2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet.

 1. Elállás/Felmondás

  1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján Felhasználó a Kód megvásárlásától (azaz a Kódot tartalmazó e-mail kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, tehát Ön mint Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

  2. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1033 Budapest, Hévizi utca 6/C, info@landventure.hu.

  3. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

  4. Az elállás/felmondás joghatásai

   1. Ha Ön mint Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

  5. Ha Ön mint Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen, Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

  6. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Felhasználó az e-mail megküldésétől számított 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.

  7. Szolgáltatás igénybevételére feljogosító Kód vásárlása esetén Felhasználó az elállási jogával nem élhet, amennyiben a Szolgáltatás igénybevételét megkezdte.

 2. Szavatosság, panaszkezelés

  1. A Weboldalon elérhető Szolgáltatások tekintetében – amennyiben a Weboldalon az adott Játék tekintetében eltérően nem kerül feltüntetésre - Felhasználó szavatossági igényeivel Szolgáltatóhoz fordulhat a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint.

  2. A Játék igénybevétele során kizárólag azon okok tekinthetőek hibának, amelyek Szolgáltatónak felróható okból, a Játékot működtető szoftverben felmerülő hibákból erednek. Amennyiben a Játék során hiba merülne fel, úgy Felhasználó köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé. Nem minősül hibának a "Játék" fejezetben nevesített Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő ok(ok), továbbá a Felhasználó eszközével kapcsolatban felmerült hiba, az internetes hálózathoz való hozzáférésben felmerült kimaradások.

  3. Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  4. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön mint Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  6. Abban az esetben, amennyiben Szolgáltató a Weboldalon értékesített Szolgáltatás tekintetében közvetlen szolgáltatóként jár el, a harmadik fél által értékesített termékekért és szolgáltatásokért Szolgáltató nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel. A termékekkel kapcsolatos kötelezettségek közvetlenül a harmadik felet terhelik.

  7. Szolgáltató az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembevételével ügyfélszolgálatán kezeli. Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonon: +36 30 585 4152 (munkanapokon 9-17 óráig)

E-mailen: info@landventure.hu

  1. Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során Szolgáltató a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Szolgáltató a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint 2 (kettő) munkanapon belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül írásban válaszol.

9.7 Amennyiben Felhasználó panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Felhasználó jogosult, vitás eset rendezésének igényével a békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést.

 1. Szellemi tulajdon

  1. A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

  2. A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

  3. Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 2. A felelősség korlátozása

  1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Szolgáltató minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Szolgáltatót nem terheli felelősség Felhasználó által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal, valamint a Játék használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 3. Alkalmazandó jog

Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.


 

Budapesten összesen 42 segítséget használtak fel a csapatok a küldetések során a héten.
Ti fogtok segítséget használni?
Mutasd a küldetéseket
Ne jelenjen meg többet
Budapesten a "CV ES" csapat adta a legkevesebb rossz választ a múlt héten, méghozzá a Örökség küldetés során.
Tudtok jobbat? Mutassátok meg!
Mutasd a küldetéseket
Ne jelenjen meg többet