Főoldal
Hogyan működik
Küldetések
GYIK
Ajándékba
Kapcsolat
HU
(CHANGE LANGUAGE)
Select language:

Hungarian
English
Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2019. április 1. napjától

 1. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

1.1. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: " Adatvédelmi Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse és ismertesse az APX Soft Betéti Társaság (székhely: 1033 Budapest, Hévizi utca 6/C., Cg.01-06-787210; Adószám: 24733814-1-41; e-mail elérhetőség: info@landventure.hu; a továbbiakban: "Szolgáltató" vagy "Adatkezelő”) adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozóan alkalmazott irányelveit, ideértve az adatvédelmi és adatkezelési politikát. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató minden lényeges információt tartalmaz a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti adatkezelési tevékenység részleteinek és körülményeinek tekintetében.  

1.2. Adatkezelő tevékenysége megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeknek. Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató megváltoztatására azzal, hogy az érintett személyeket erről a megfelelő módon és időben tájékoztatja. Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatkezelői tevékenység során tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezelje, megtéve mindazon biztonsági és technikai intézkedéseket, melyek a személyes adatoknak és azok feldolgozásának biztonságát garantálják, egyidejűleg az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával.

1.3. Adatkezelő azon érintettek (a továbbiakban együttesen: "Érintettek”) személyes adatait kezeli, akik az Adatkezelő hírlevelére feliratkoznak, Szolgáltató szolgáltatásai igénybe veszik, akár a www.landventure.hu (továbbiakban: "Weboldal”) weboldalon, akár más módon, vagy akiknek személyes adatait Adatkezelőként egyéb szolgáltatásaival összefüggően kezeli

1.4. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató kiterjed az Adatkezelő valamennyi felsorolt adatkezelésére. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa. Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatónak több különböző változata is elérhető, akkor a Weboldalra utolsóként feltöltött verzió, illetve az adatkezelés keretében átadott papír alapú Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazandó. Ennek megfelelően fontos, hogy az Érintettek körültekintően megvizsgálják és áttanulmányozzák jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, mielőtt ahhoz hozzájárulásukat és/vagy személyes adataikat megadják.

1.5. Adatkezelő adatkezelési tevékenysége mindig összhangban kell, hogy álljon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményekkel.

 1. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei jelen Tájékoztató első bekezdésében találhatók.

 1. A kezelt adatok

Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Szolgáltató csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatások teljesítéséhez. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő fizetési bizonylat kiállítása érdekében – teljes név, lakcím, e-mail cím, a regisztrációhoz név és e-mail cím megadása szükséges.

 1. Az adatkezelés célja
 2. Felhasználóról a Szolgáltató által nyilvántartott adatok, a Szolgáltató által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak Felhasználó és Szolgáltató vagy Felhasználó között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja jogszabályi előírásoknak való megfelelés, látogatói statisztikák készítése saját, belső célra, illetve Felhasználókkal való kapcsolattartás. A foglalás során megadott adatokat a Felhasználó azonosítása, valamint a számla kiállítása érdekében kezeli a Szolgáltató.
 3. Az adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés jogalapja Felhasználó önkéntes hozzájárulása, jogszabályi előírásoknak való megfelelés. 
 4. Adatkezelő adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján és azok keretei között fejti ki, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ("Általános adatvédelmi rendelet" vagy "GDPR")

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ("Info. tv.")

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ("Ptk.")

 1. Az adatkezelés időtartama

Felhasználó által megadott adatokat Szolgáltató addig őrzi, amíg azok törlését Felhasználó nem kéri.

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokhoz Szolgáltató minden munkatársa hozzáférhet Felhasználókkal történő kapcsolattartás érdekében.

 1. Felhasználó jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése

Felhasználó bármikor jogosult az adatainak helyesbítését kérni, vagy saját felhasználói felületén módosítani azokat. Amennyiben ehhez segítséget kér, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül nyújt ehhez segítséget. Felhasználó bármikor kérheti adatai törlését, vagy zárolását. Szolgáltató az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Felhasználót értesíti.

 1.  Jogorvoslati lehetőségek

Szolgáltató arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) (”Hatóság”) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

 1. Anonim látogató-azonosítók

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.
 

 1. Adattovábbítás

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az APX Soft Bt. (székhelye: 1033 Budapest, Hévizi utca 6/C., Cg.01-06-787210; Adószám: 24733814-1-41) adatkezelő által a www.landventure.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.